Average Elo : 252
Thomas Pospisil

Thomas Pospisil [1006]

[]

Broc Barnett

Broc Barnett []

Konrad Wötzker

Konrad Wötzker []