Average Elo : 13
Thomas Pospisil

Thomas Pospisil [50]

[]

Broc Barnett

Broc Barnett []

Konrad Wötzker

Konrad Wötzker []