Average Elo : 886
Alex Telnovs

Alex Telnovs [541]

Edvards Bidzans

Edvards Bidzans [1231]