Average Elo : 511
Jason Felkey

Jason Felkey []

Cody Branson

Cody Branson [863]

Garrett Harsch

Garrett Harsch [670]