Average Elo : 1049
Jason Felkey

Jason Felkey [942]

Cody Branson

Cody Branson [1029]

Garrett Harsch

Garrett Harsch [1176]