Average Elo : 565
Jason Felkey

Jason Felkey []

Cody Branson

Cody Branson [728]

Garrett Harsch

Garrett Harsch [968]