Average Elo : 1292
Jason Mena

Jason Mena [1649]

Clément Carpentier

Clément Carpentier [1208]

Arthur SERRE

Arthur SERRE [1359]

Baptiste Letellier

Baptiste Letellier [786]

Erwan Kaiser

Erwan Kaiser [1459]