Average Elo : 0
Hakym Kredmane

Hakym Kredmane [0]